پرش لینک ها

دانلود سنتر

سمینار استان قم ۱۳۹۹

دانلود فایل پاورپوینت ارائه شده در سمینار استان قم با حجم : ۳۵m

Ashrae handbooks

دانلود ۲۰۲۱ ASHRAE Fundamentals Handbook IP با حجم : ۱۶۱m

لینک دانلود

دانلود ۲۰۲۱ ASHRAE Fundamentals Handbook SI با حجم : ۱۳۰m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT IP با حجم : ۲۱m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT SI با حجم : ۷۴m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS IP با حجم : ۳۴m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS SI با حجم : ۸۰m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۱۸ ASHRAE Handbook – Refrigeration SI با حجم : ۴۸m

لینک دانلود

دانلود کتاب ۲۰۱۷, ashrae fundamental handbook IP با حجم : ۸۰m

لینک دانلود

دانلود ۲۰۱۷, ashrae fundamental handbook SI با حجم : ۸۴m

لینک دانلود

Carrier HandBook

دانلود کتاب Carrier Part 1 , Load Estimating با حجم : ۲۸m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 2 , Air Distribution با حجم : ۳۶m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 3 , Piping Design با حجم : ۵۱m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 4 , Refrigerants , Brines , Oils با حجم : ۴۷m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 5 , Water Conditioning با حجم : ۱۱m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 6 , Air Handling Equipment با حجم : ۵۵m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 7 , Refrigeration Equipment با حجم : ۶۱m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 8 , Auxiliary Equipment با حجم : ۳۰m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 9 , Systems & Applications با حجم : ۷m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 10 , All Air Systems با حجم : ۷m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 11 , All Water Systems با حجم : ۴m

لینک دانلود

دانلود کتاب Carrier Part 12 , Water And DX Systems با حجم : ۶m

لینک دانلود

Clean Room Standards

دانلود فایل Federal 209 با حجم : ۹۳KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644_4 ver 2001 با حجم : ۵۳۸KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644-1 Version 2015 با حجم : ۵۵۶KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644-3 ver 2005 با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644-5 ver 2004 با حجم : ۳۲۷KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644-6 ver 2007 با حجم : ۳۹۴KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO 14644-7 ver 2004 با حجم : ۷۸۰KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO14644-2 ver 2000 با حجم : ۶۹KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO14644-8 ver 2013 با حجم : ۴۳۶KB

لینک دانلود

دانلود فایل ISO146442015-Pharmigx با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-1 2018-01 با حجم : ۱m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-1 E 2017-01 با حجم : ۳m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-6 2018-01 با حجم : ۶m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-6 E 2017-01 با حجم : ۱m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022- part 1.2 با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022-1-2006 Hygiene requirements for ventilation(1) با حجم : ۷۱۵KB

لینک دانلود

دانلود فایل VDI 6022-part 1.3 با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل VDI DVGW 6023 2013-04 با حجم : ۹۷۹KB

لینک دانلود

دانلود فایل VDI DVGW 6023 E 2012-04 با حجم : ۵۸۷

لینک دانلود

دانلود فایل AIR Changes با حجم : ۸۰KB

لینک دانلود

دانلود فایل Ashrae Design guide for cleanrooms با حجم : ۱۱m

لینک دانلود

دانلود فایل Clean rooms با حجم : ۹۰KB

لینک دانلود

دانلود فایل GMP با حجم : ۴m

لینک دانلود

دانلود فایل gmp-an1_en با حجم : ۱۲۲KB

لینک دانلود

دانلود فایل interflow-cleanrooms-836 با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل Kitain_Mikhail با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل regulations-concerning-airborne-particle-counting با حجم : ۲m

لینک دانلود

دانلود فایل RS-6C011-2018 HAHU با حجم : ۵۵۹KB

لینک دانلود

TEMA Standards

دانلود فایل TEMA Original با حجم : ۱۸۱KB

لینک دانلود

دانلود فایل TEMA با حجم : ۱۸۱KB

لینک دانلود

Useful Book

دانلود فایل W.p.jones با حجم : ۲۷m

لینک دانلود

ASME

دانلود فایل ASME-B31.5-2019.pdf با حجم : ۵۶m

لینک دانلود