پرش لینک ها

سرپرست وزارت صمت به همراه وزیر راه و شهرسازی همچنین از بخش‌های مختلف این نمایشگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مهم‌ترین مسائل، مشکلات و دستاوردهای حوزه مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، قطعات و تجهیزات وابسته قرار گرفتند. لازم به ذکر است غرفه شرکت جهان تهویه اعتماد از دیدگاه کشتریان یکی از شلوغ ترین، منظم ترین و پر بازده ترین غرفه های این دوره از نمایشگاه بین المللی بوده است.

سرپرست وزارت صمت به همراه وزیر راه و شهرسازی همچنین از بخش‌های مختلف این نمایشگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مهم‌ترین مسائل، مشکلات و دستاوردهای حوزه مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، قطعات و تجهیزات وابسته قرار گرفتند. لازم به ذکر است غرفه شرکت جهان تهویه اعتماد از دیدگاه کشتریان یکی از شلوغ ترین، منظم ترین و پر بازده ترین غرفه های این دوره از نمایشگاه بین المللی بوده است.

سرپرست وزارت صمت به همراه وزیر راه و شهرسازی همچنین از بخش‌های مختلف این نمایشگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مهم‌ترین مسائل، مشکلات و دستاوردهای حوزه مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، قطعات و تجهیزات وابسته قرار گرفتند. لازم به ذکر است غرفه شرکت جهان تهویه اعتماد از دیدگاه کشتریان یکی از شلوغ ترین، منظم ترین و پر بازده ترین غرفه های این دوره از نمایشگاه بین المللی بوده است.

یک دیدگاه بگذارید